LNA

Landelijk Netwerk Autisme

Wat is Landelijke Netwerk Autisme?

landelijk netwerk autismeHet LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.

In iedere regio zijn steunpunten autisme ingericht, die scholen ondersteuning bieden in de vorm van consultatie, voorlichting, scholing en regionale samenwerking. Inmiddels zijn er 64 van deze regionale steunpunten. De regionale steunpunten worden gecoördineerd door het LNA en komen regelmatig bijeen om expertise en innovatie op het gebied van autisme uit te wisselen.

Activiteiten LNA

 • Inventarisatie van de aantallen leerlingen in het onderwijs.
 • Onderzoeken van de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
 • Instrumentontwikkeling om de ondersteuningsbehoefte van leerlingen te meten.
 • Organiseren van een of meer landelijke conferenties over wat autisme is.
 • Ontwikkelen en verspreiden van ondersteuningsmateriaal voor scholen in samenwerking met externe instellingen:- Een boekje autisme met praktische tips voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.
  – Een basiscursus voor leerkrachten en intern begeleiders.
  – Een flyer met informatie over het LNA.
  – Een video met tips van Ivo, een leerling met Asperger in het voortgezet onderwijs;
  – Een boekje autisme met praktische tips voor leerkrachten en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs;
  – Een cursus voor het voortgezet onderwijs;
  – Een introductie-plusprogramma met organisatiemap voor leerlingen;
  – Eind 2006 komt een protocol voor de overgang van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs;
  – Meer over Pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS)
 • Een interactieve en vraaggestuurde website met inhoudelijke informatie en een forum waarin leerkrachten, ambulant begeleiders autisme en steunpunt functionarissen autisme van de REC’s informatie en ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen discussiëren over nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
 • Nieuw in 2006 is een Kennisbank ‘scholen voor scholen’, waarin scholen expertise op het gebied van onderwijs en autisme met elkaar kunnen delen en waarin kennis wordt gerubriceerd en gearchiveerd.