LNA

Begeleiding en bemiddeling

Training en integratie
Een groot aantal bedrijven in Nederland houdt zich bezig met het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden naar werk. Een deel van deze bedrijven richt zich op de schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Maar niet alle bedrijven hebben ervaring in het coachen en bemiddelen van deze doelgroep.
In opdracht van FNV Bondgenoten is onlangs onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van deze bedrijven. Het onderzoek gaf nogal bedenkelijke resultaten te zien. Binnen de groep reïntegratiebedrijven zijn er die met schitterende folders veel meer beloven dan ze feitelijk kunnen waarmaken. Vaak worden afspraken niet schriftelijk vastgelegd en is er geen specifiek plan voor de (re)integratie van de schoolverlater in het arbeidsproces. In veel gevallen wordt de ‘klant’ bij het zoeken naar geschikt en passend werk niet gehoord of serieus genomen. Ook is de ‘klant’ vaak nauwelijks op de hoogte van de verplichte inspanningen van het bedrijf. Kortom: scholen zullen alert moeten zijn wanneer zij in contact treden met dergelijke bedrijven.

 

Voordat een school met een reïntegratiebedrijf gaat samenwerken om voor schoolverlaters een arbeidsplek te vinden, is het van belang goed na te gaan met welk bedrijf ze in zee wil gaan.
Ga dus als school vooraf na of:

 

  • het bedrijf de leerling met zijn wensen en mogelijkheden centraal stelt bij het zoeken naar gepast werk;
  • het bedrijf aantoonbare ervaring heeft met het coachen en bemiddelen van potentiële schoolverlaters van zml/mg scholen of van praktijkscholen;
  • het bedrijf voldoende aandacht heeft voor de potentiële schoolverlater zich verder ontwikkelen;
  • het bedrijf gedurende het gehele traject werkt met vaste begeleiders;
  • het bedrijf aan de ‘klant’, zijn ouders en/of de school verantwoording aflegt van de inspanningen en de geboekte resultaten.

Het inschakelen van een reïntegratiebedrijf kan een versterking betekenen van de overgang van school naar werk, maar daarbij behoudt de school wel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bedrijf dat ze daarbij betrekt.

 

Toeleiding naar arbeid
Toeleiding naar Arbeid houdt zich bezig met het bemiddelbaar maken en het bemiddelen van voornamelijk moeilijk bemiddelbare arbeidsgehandicapten, waarbij de aard van de handicap en het (voor-)opleidingsniveau niet van belang zijn naar de reguliere arbeidsmarkt.
Naar aanleiding van vragen vanuit opleidingsinstituten en scholen heeft TnA een programma Deskundigheidsbevordering Autismespectrum voor leerkrachten, cursistenbegeleiders, hulpverleners, stagebegeleiders en consulenten ontwikkeld.Voor meer informatie zie www.tna.nl

 

Mensen met autisme begeleiden naar arbeid
Voor mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) bestaat een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het KIRA-project (gesubsidieerd door ESF-EQUAL) beoogt de intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze specifieke doelgroep te vergroten.
Vijf instellingen (De Grote Rivieren – afdeling De Steiger, RMPI, Centrale RINO-groep Utrecht, Rijngeest Groep Centrum Autisme, Dr. Leo Kannerhuis Centrum voor Autisme) hebben gezamenlijk, op basis van hun praktijkervaring, een methodiek voor arbeidstoeleiding ontwikkeld.

 

Meer informatie over KIRA

 

Wet- en regelgeving
Op het terrein van arbeidstoeleiding zijn twee regelingen interessant: Wajong en WIA.

 

Kinderen met speciale rechten
De LPC-projectgroep Kinderen met Speciale Rechten heeft (in nauwe samenwerking met het Landelijk Netwerk Autisme) in opdracht van het Ministerie van OC & W op een aantal scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs onderzocht hoe de arbeidsvoorbereiding en – toeleiding van leerlingen met een stoornis in het autismespectrum verloopt.
Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de inrichting van het onderwijs m.b.t. arbeidsvoorbereiding en -toeleiding van leerlingen met autisme, ervaringen van de school hiermee, good practice, en de overgang onderwijs-arbeid en samenwerkende instanties hierbij in de regio.
Het onderzoeksverslag bevat naast drie schoolportretten een beschrijving van aspecten die belangrijk zijn bij een goede arbeidsvoorbereiding en –toeleiding op school. Er worden de belangrijkste knelpunten bij arbeidsvoorbereiding en -toeleiding beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering.
Bron: Kinderen met speciale rechten: Arbeidstoeleiding van leerlingen met autisme.
Onderzoek naar de voorbereiding en toeleiding naar arbeid van leerlingen met een stoornis in het autismespectrum / A. Clijsen (KPC Groep), E, Loman (CPS), 2003
De volledige tekst van de publicatie is als pdf-bestand opgenomen.
(456 Kb) Kinderen met speciale rechten.pdf