Informatie over autisme

Buitenschoolse zorg

Welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er buiten de school?

Bureau Jeugdzorg
De eerste stap in het verkrijgen van jeugdzorg vormt uiteraard de aanmelding. Ouders kunnen zich met hun kind aanmelden bij het Bureau Jeugdzorg. Gedurende de aanmelding en screening krijgen de ouders en het kind informatie over de werking van Bureau Jeugdzorg en ondersteuningsmogelijkheden en wordt de hulpvraag geanalyseerd en gewogen. In de uitkomst van de screening, het screeningsbesluit, staat omschreven welke hulpvraag de cliënt heeft en welk vervolg aan de hulpvraag wordt gegeven. Er zijn dan vier mogelijkheden:

Er is verdere diagnose en indicatiestelling nodig. Het kind en zijn ouders wordt doorverwezen naar het RIAGG autisme-team.
Het kind en zijn ouders kunnen verder geholpen worden via een aanbod van lichte ambulante jeugdzorg. Een nadere diagnose en indicatiestelling zijn niet nodig. Het kind en de ouders worden doorverwezen naar een zorgaanbieder binnen de jeugdzorg bijvoorbeeld de sociaal-pedagogische dienst. Het screeningsbesluit geeft aan welke aard en omvang de lichte ambulante hulpverlening mag hebben.
Het kind en zijn ouders worden voor ondersteuning en begeleiding verwezen naar bijvoorbeeld het consultatiebureau, schoolmaatschappelijk werk) alsmede naar een lichte vorm van ambulante hulpverlening.
De hulpvraag is beantwoord, eventueel na maximaal drie gesprekken met een medewerker van het Bureau Jeugdzorg. Een vervolg is niet nodig.
RIAGG Autisme-team
Het betreft geïndiceerde zorg Men kan naar een autisme-team verwezen worden door de Kinder- en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg, de Sociaal Pedagogische Dienst in samenwerking met huisarts of rechtstreeks door Bureau Jeugdzorg.
Niet elk RIAGG heeft een autisme-team. Er zijn er 14 teams in Nederland, waarbij elk team meerdere zorgregio’s omvat. Ouders en kinderen kunnen, na doorverwijzing door het Bureau Jeugdzorg of de huisarts, bij het autisme-team terecht voor signalering, diagnostiek en behandeling van het kind en voor begeleiding van ouders of gezin. Het kan hierbij gaan om onder meer individuele of groepstherapie, hometraining, sociale vaardigheidstraining of ouderbegeleiding.
Jeugdzorg
Vanuit de jeugdzorg kan naast diagnostiek ook ondersteuning en behandeling in het onderwijs geboden worden; bijvoorbeeld via de brede school of de jeugdzorgadviesteams. Mogelijke vormen van hulp zijn: ambulante behandeling, bijzondere onderwijsondersteuning, Medisch Kinderdagverblijf (MKD), inzet van consulententeams en ondersteuning vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Deze verleent geïndiceerde zorg van de Kinder- en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.
Aan een aantal (academische) ziekenhuizen voor kinder- en jeugdpsychiatrie zijn poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie verbonden. Ouders en kinderen kunnen naar deze poliklinieken doorverwezen worden via de huisarts of het Bureau Jeugdzorg voor diagnostiek en verdere behandeling.

Ambulatorium van universiteiten of hogescholen

Sommige universiteiten zoals de Rijksuniversiteit Leiden en Katholieke Universiteit Nijmegen bieden speciale mogelijkheden voor diagnostiek en begeleiding van autistische kinderen en hun ouders.

Particuliere bureaus

Ook sommige particuliere bureaus verrichten psychodiagnostisch onderzoek. De diagnose autisme kan echter alleen gesteld worden na een uitvoerig multidisciplinair onderzoek door teams met een ruime ervaring op het gebied van autisme. Dit zal binnen particuliere bureaus niet altijd het geval zijn. Om de diagnose autistische spectrumstoornissen te mogen stellen, is het vereist dat de psycholoog/orthopedagoog bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologie) geregistreerd staat als kinder- en jeugdpsycholoog of geregistreerd is bij de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Onderzoek verricht door particuliere bureaus worden niet altijd door Zorgverzekeraars vergoed. Het is aan te raden bij uw Zorgverzekeraar vooraf na te vragen of onderzoek en behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.