LNA

PASSER

passer autisme26 scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs werken binnen het platform PASSER samen aan de uitbreiding van mogelijkheden  voor leerlingen met autisme om diplomagericht onderwijs op niveau te volgen en daarna door te stromen naar het vervolgonderwijs of arbeid. Speerpunten van PASSER in 2010 en 2011 zijn dan ook: competentiegericht onderwijs, transitie naar het vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding, (maatschappelijke) stages en het inzetten van digitaal onderwijs.

Voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2011
Daarnaast wordt in diverse projecten samengewerkt om de sociale redzaamheid van leerlingen met autisme te vergroten en de mogelijkheden voor betaalde arbeid uit te breiden. PASSER (het expertiseplatform Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme) verbindt scholen met expertise en ervaring op het gebied van Passend Onderwijs aan leerlingen met autisme (wat is autisme eigenlijk?) in heel Nederland met elkaar.

Goede voorbeelden:

Verslag van het PASSER werkbezoek aan ‘De Sapfabriek’ in Ede
Sylvia Hasper (projectleider LNA/PASSER) in gesprek met Henk Maas, initiatiefnemer van De Sapfabriek. Lees verder > >

Landelijk dekkend netwerk
Een van de taken van het platform is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van scholen in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs die passend eindonderwijs bieden aan leerlingen met autisme. De deelnemende scholen staan sinds vandaag vermeld op onderstaande kaartjes.

landelijk dekkend netwerk passer

Over PASSER

Het digitale lesmateriaal is ontwikkeld in een ‘open source’ Elektronische Leer Omgeving (Moodle) en is na afloop van het project beschikbaar gekomen via de website www.passer-webschool.nl. In totaal zijn 200 leerobjecten in de database geplaatst. In het schooljaar 2009-2010 is PASSER-webschool samengegaan met EDDY-college, een omgeving waarbij maximaal zes leerlingen gelijktijdig middels videoconferencing digitaal les kunnen krijgen. De infrastructuur van PASSER-webschool is daartoe in een omgeving van Microsoft Sharepoint herbouwd. Om lesmateriaal van PASSER-webschool te kunnen uploaden, downloaden en delen is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De infrastructuur is gereed voor implementatie en er wordt gezocht naar mogelijkheden voor financiering voor beheer en onderhoud. In afwachting daarvan kunnen scholen op dit moment geen toegang krijgen tot de bestanden op de website.

Deelnemende scholen

Binnen PASSER wordt samengewerkt door tien scholen in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. De scholen hebben met elkaar gemeen dat zij met succes diplomagericht eindonderwijs bieden aan grote aantallen leerlingen met autisme en bereid zijn om hun expertise te delen met andere scholen. Zij bieden andere scholen een ‘kijkje in hun keuken’  en zijn bereid om scholen te helpen die ook passend eindonderwijs willen bieden aan leerlingen met autisme. De scholen > >

Een landelijk netwerk van PASSER-scholen

De deelnemende PASSER-scholen zijn beslist niet de enige scholen die eindonderwijs bieden aan leerlingen met autisme. Een van de taken van het platform is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van scholen in het regulier en speciaal voortgezet onderwijs die passend eindonderwijs bieden aan leerlingen met autisme.
Landelijk dekkend netwerk > >

Doelstellingen

Doelstelling van PASSER is het op termijn realiseren van een landelijk dekkend netwerk van scholen (regulier en speciaal) die diplomagericht eindonderwijs bieden aan leerlingen met autisme. Om deze doelstelling te behalen zijn een aantal speerpunten of deelprojecten benoemd waarmee in 2007 is gestart:

 1. Het ontwikkelen van een ‘raamwerk’ waarin de randvoorwaarden voor een afdeling voor ASS eindonderwijs worden samengevat.
 2. Het geleidelijk aan uitbreiden van de mogelijkheden voor diplomagericht ASS eindonderwijs in de regio door een regionale aanpak van PASSER, LNA en REC (‘een waaier aan opvangmogelijkheden in de regio’).
 3. Het ontwikkelen van digitale content voor een landelijk aanbod VMBO-T, HAVO en VWO in een elektronische leeromgeving en een pilot met een landelijke webschool voor leerlingen die zonder digitale content verstoken blijven van (adaptief) onderwijs.

Een goede kinderstoel is de Tripp Trapp. De Trip Trap kinderstoel zoals veel mensen het schrijven is een ergonomische stoel die meegroeit met je kind.

Visie op ASS eindonderwijs

De scholen binnen PASSER hebben een eigen visie ten aanzien van ASS eindonderwijs. Deze visie gaat verder dan onderwijs alleen. Zij stellen zich daarbij de volgende vragen: “Hoe gaan we dit kind een plek in de maatschappij bieden, regulier en/of speciaal?” En in het verlengde daarvan: “Hoe gaan we de maatschappij daarop aanpassen? Hoe gaan we de leerling daarop aanpassen? En welke zorg hangen we ten behoeve daarvan aan het schoolaanbod?”
Een van de scholen zegt hierover ‘De school rekent de pedagogische en didactische begeleiding van leerlingen tot haar kerntaken. Maar vanuit het besef dat de leefwereld van leerlingen groter is dan alleen het schoolse leven streven wij ernaar om onze leerlingen, zoveel als binnen ons bereik ligt, ook te ondersteunen bij hun functioneren binnen het gezin, bij hun vrije tijdsbesteding en op straat’. Een andere school geeft aan dat voor ouders en leerlingen een diploma belangrijk is, maar dat het diploma voor de school een middel is om een doel te bereiken. Deze school beschouwt het als haar primaire taak ‘om de leerlingen zoveel mogelijkheden vaardigheden te trainen om zelfstandiger te kunnen leren/trainen (wonen, werken, studeren)’.

De PASSER-scholen onderscheiden de volgende bouwstenen voor diplomagericht ASS eindonderwijs:

 • Een zinvolle dagbesteding is een verplichting.
 • Ontwikkeling van het toekomstperspectief is nodig.
 • Flexibel omgaan met 1000 uur onderwijs die is ingeroosterd.
 • Uitgaande van een bepaalde uitgangssituatie (basis) en verwachtingen is de mate waarin hier
  binnen onderwijs aan gewerkt kan worden:
  o Regiogebonden
  o Individu gebonden
  o Mede afhankelijk van de organisatie en draagkracht binnen de school.
 • E-learning wordt daarbij gezien als een hulpmiddel, een instrument om leerlingen terug naar onderwijs te krijgen en om passende onderwijsarrangementen samen te stellen.
 • De computer (Macbook Pro Aanbieding) wordt gebruikt als onderwijskundig instrument.
 • Leerlingen met autisme hebben in de regel 25% meer tijd nodig.
 • Deze extra tijd is ook nodig om ze voor te bereiden op de maatschappij.
 • Een doorgaande leerlijn met succeservaringen is wenselijk (niet doubleren, examens halen, etc.).
 • Een fasering in examinering is wenselijk. Door middel van staatsexamens of door mondelinge examens in samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs te realiseren (zie ook paragraaf…).
 • Samenwerking met de zorg is een voorwaarde voor succes. Dit is ook nodig om een breed onderwijs-zorgarrangement op maat te kunnen bieden aan deze doelgroep.

‘Ommekeer met PASSER’

vmbo-t, havo en vwo onderwijs in een Elektronische LeerOmgeving (ELO)

Vanaf april 2007 wordt binnen het project Ommekeer met PASSER gewerkt aan een digitaal lesaanbod vmbo-t, havo en vwo. Aan dit project wordt meegewerkt door de volgende scholen:

 • J.C. Pleysierschool, afdeling Westerbeek College, den Haag (cluster 4)
 • De Berkenschutse, Heeze (cluster 3)
 • Berg en Boschschool, Bilthoven (cluster 4)
 • Altra College, Amsterdam (cluster 4)
 • Dominicuscollege, Nijmegen (regulier vo)
 • St. Het Driespan, Het Berkenhofcollege, Breda (cluster 4)
 • Mulock Houwer, Amersfoort (cluster 4)
 • Daaf Gelukschool, Haarlem (regulier vo)
 • Trevianum Scholengroep, Sittard (regulier vo)
 • RMPI school, Barendrecht (cluster 4)
 • St. Leerlingenzorg Op Maat, Maastricht
 • Lieven de Keyschool Haarlem