LNA

Pedagogische aanpak

Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben ondersteuning nodig bij de sociale interactie en de communicatie met hen vraagt veel verduidelijking. Zij hebben behoefte aan een veilige en voorspelbare (leer)omgeving en structuur in ruimte, tijd en activiteiten. Vanuit een veilige structuur is belangrijk dat de autonomie van de leerling bevorderd wordt en dat de leerling zich competent voelt. Daarnaast moet de leerkracht/docent weten welke situaties stress en angst kunnen oproepen bij leerlingen met autisme, zodat probleemgedrag voorkomen kan worden.

 

Voorlichting over kinderen met een autisme spectrum stoornis :
een professioneel informatiepakket voor de omgeving van kinderen met een autisme spectrumstoornis: reader, videofragmenten en powerpointpresentatie, door Johan van der Hart.
Autisme kan niet vanuit één verklaringsmodel worden verklaard. De ondersteuning van kinderen met een autisme spectrum stoornis vraagt om een individuele en heldere aanpak. Zo’n aanpak vraagt om zicht op de vorm van autisme in het gedrag. De voorlichting wil ertoe bijdragen dat men vanuit verschillende modellen naar het gedrag van het kind kan kijken om zo tot praktische aanpassingen te komen die voor dit kind in deze situatie gelden.
De Stijgbeugel: “Good practice” in Arnhem
door Ellen Luteijn

 

Pedagogische aanpakDe Stijgbeugel in Arnhem heeft een aparte dependance waar leerlingen met ASS onderwijs op vmbo-t en havo-niveau kunnen volgen. Er is bewust gekozen voor een eigen locatie voor deze leerlingen, omdat de meeste leerlingen met ASS na de grote overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet een andere aanpak en andere aanpassingen nodig hebben in de onderwijsleersituatie. Naast de algemene zorg voor leerlingen met een communicatieve beperking is de school erop gericht zich zoveel mogelijk aan te passen aan de specifieke problematiek van leerlingen met ASS.

AlgemeenPedagogische aanpak | Didactische aanpak | Leermiddelen | Zorg op school