Informatie over autisme

REC’s, landelijk dekkend netwerk van scholen

Binnen cluster 2, 3 en 4 werken de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in een regio samen in een Regionaal Expertisecentrum (REC). Per cluster is sprake van een landelijk dekkend netwerk van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die samenwerken binnen REC’s.

Wettelijke taken REC’s

 • de instandhouding van de onafhankelijke Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)
 • de coördinatie van de ambulante begeleiding aan leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs die met een rugzak naar het regulier onderwijs gaan
 • de ondersteuning van ouders bij het indienen van een verzoek om indicatiestelling
 • de coördinatie van onderzoeksactiviteiten door de (v)so-scholen in de regio ten behoeve van de indicatiestelling
 • de ondersteuning van de ouders van een geïndiceerde leerling bij het zoeken naar een reguliere school.

Taken (v)so-scholen

 • diagnostiek: (aanvullend) handelingsgericht onderzoek om het onderwijs zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de mogelijkheden van het kind
 • onderwijs: voor de kinderen met een indicatie op de eigen school
 • ambulante begeleiding: van leerlingen, waarvan de ouders gekozen hebben voor plaatsing in het regulier onderwijs, en van hun leerkrachten
 • advies en collegiale consultatie: aan ouders en bijvoorbeeld leerkrachten uit het regulier onderwijs)
 • onderzoek: naar nieuwe methoden en behandelingsvormen
 • plaatsing: kinderen met een indicatie hebben automatisch recht op een plaats binnen het (v)so

Indicatiestelling
Een school van een REC kan speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of beide afdelingen omvatten. De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) in een REC bepaalt aan de hand van landelijke indicatiecriteria of een leerling in aanmerking komt voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op de website van de WEC-Raad kan worden gezocht naar Commissies van Indicatiestelling.

 

Ondersteuning vanuit de REC’s

De ambulante begeleiding van leerlingen met een indicatie wordt gecoördineerd door de REC’s. De REC’s houden ook een of meer regionale steunpunten autisme in stand.