LNA

Zorg op school

Leerlingen met autisme stellen hoge eisen aan de zorg op school. Het schoolklimaat, de samenwerking met de ouders en begeleiders, een duidelijke taakstelling en een goede voorlichting op school zijn belangrijk. Het hele team moet op de hoogte zijn van de onderwijsbehoeften van de leerling. Belangrijk is ook een goede samenwerking in de regio met externe (jeugd)zorginstellingen. Ook de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vraagt veel aandacht.

Hoe bereid ik een leerling met autisme voor op het leven na het voortgezet onderwijs?
door Hanneke Neuteboom

De mate waarin de jongere met een autisme spectrumstoornis zijn weg vindt in deze wereld is niet alleen afhankelijk van opgedane kennis, capaciteiten en praktische beroepsvaardigheden maar is meer nog afhankelijk van de mate van zijn sociale vaardigheden, emotionele en fysieke kwetsbaarheid, zelfstandigheid, problemen kunnen oplossen en hulp kunnen vragen en accepteren. Het is daarom belangrijk dat de school voor voortgezet onderwijs de jongere met een autisme spectrumstoornis meer kan bieden dan alleen een cognitieve uitdaging. Ouders, onderwijs en zorg moeten, naast het geven van handreikingen voor een zo zelfstandig mogelijk leven, er samen voor zorgen dat de jongere met een autisme spectrumstoornis leert accepteren dat hij mag zijn wie hij is.

AlgemeenPedagogische aanpak | Didactische aanpak | Leermiddelen | Zorg op school